Bài 34 trang 77 sgk toán 6 tập 1


Tính giá trị của biểu thức:

34. Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16), biết x = -4;                              b) (-102) + y, biết y = 2.

Bài giải:

a) Với x = -4 ta có x + (-16) = -4 + (-16) = - (4 + 16) = -20.

b) Với y = 2 ta có (-102) + y = (-102) + 2 = - (102 - 2) = -100.