Bài 28 trang 76 sgk toán 6 tập 1


Bài 28 Tính: a) (-73) + 0;

Bài 28. Tính:

a) (-73) + 0;            b) |-18| + (-12);               c) 102 + (-120).

Bài giải:

a) (-73) + 0 = -73.

b) |-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 - 12 = 6.

  c) 102 + (-120) = -(120 - 102) = -18.