Bài 31 trang 77 sgk toán 6 tập 1


Tính:a) (-30) + (-5);b) (-7) + (-13);c) (-15) + (-235).

31. Tính:

a) (-30) + (-5);          b) (-7) + (-13);         c) (-15) + (-235).

Bài giải:

a) -35;                     b) -20;                     c) -250.