Bài 32 trang 77 sgk toán 6 tập 1


Bài tập trang 77 sách Toán 6 tập 1: Tính biểu thức.

Bài 32. Tính:

a) 16 + (-6);         b) 14 + (-6);                   c) (-8) + 12.

Bài giải:

Ta có:

a) 16 + (-6) = 10;                     b) 14 + (-6) = 8;                             c) (-8) + 12 = 4.