Bài 3 trang 113 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

So sánh tính chất oxi hóa

So sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng nếu có.

Hướng dẫn giải:

a)      Tính oxi hóa giảm dần từ F2 đến I2

-          Flo là phi kim mạnh nhất, oxi hóa được tất cả các kim loại kế cả vàng và platin . Clo, Brom và Iot tác dụng với một số kim loại.

-          Phản ứng với hidro

H2  + F2\(\overset{-250^{\circ}C}{\rightarrow}\)  2HF

H2  +Cl2 \(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

H2  + Br2\(\overset{dun nong}{\rightarrow}\) 2HBr

H2  +I2 2HI

-          Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của chúng:

Cl2 + 2NaBr  → 2NaCl + Br2

b)      Tính khử của axit tăng dần theo chiều: HF < HCl < HBr < HI

-          Chỉ có thể oxi hóa F bằng dòng điện. Còn ion Cl- , Br-, I- đều có thể bị oxi hóa khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.

-          HF hoàn toàn không thể hiện tính khử. HCl chỉ thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất oxi hóa mạnh. Axit sunfuric đặc bị HBr khử đến SO2 và bị HI khử đến H2S

8\(\overset{-1}{HI}\) + \(\overset{+6}{H_{2}SO_{4}}\) → 4\(\overset{0}{I_{2}}\)+\(H_{2}S^{-2}\)+ 4H2O

 2HBr  +H2SO4 đặc →\(\overset{0}{Br_{2}}\) + \(\overset{+4}{SO_{2}}\)+2H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan