Bài 9 trang 114 sgk Hóa học 10


Tính khối lượng

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Hướng dẫn giải:

mHF =\(\frac{40 . 2,5}{100 }\) = 1kg

Phương trình phản ứng hóa học:

CaF2  +  H2SO4      CaSO4    +  2HF

78kg                                            40kg

X kg                                              1 kg

 \(m_{CaF_{2}}\) cần dùng:   \(\frac{1,95. 100}{80}\) = 2,4375 kg           

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu