Bài 8 trang 114 sgk Hóa học 10


Cho 1,03 gam muối natri

Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa , kết tủa sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 g bạc. Xác định tê muối A.

Hướng dẫn giải:

nAgX  = nAg =\(\frac{1,08}{ 108 }\) = 0,01 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3  → AgX↓ + NaNO3

0,01 mol               0,01 mol

2AgX   →  2Ag + X2

0,01 mol    0,01 mol

MNaX =\(\frac{1,03}{ 0,01 }\) = 103

→ X = 103 -23 = 80 (Br)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu