Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11


Viết các phương trình hóa học....

2. Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải:

Anđehit bị H2 hoặc LiAlH4 khử thành ancol 
R-CH=O + H2 ---> R-CH2OH 
R-CH=O + LiAlH4 + HCl ---> R-CH2OH + AlH3 + LiCl 
- Dưới tác dụng của hỗn hống Zn/Hg trong HCl, anđehit bị khử thành hiđrocacbon 
R-CH=O + Na-Hg + 4HCl ---> R-CH3 + NaCl + HgCl2 + H2
Như vậy, anđehit còn có tính oxi hóa

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu