Bài 9 trang 204 sgk hóa học 11


Hợp chất X no...

9. Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

a) Tìm công thức phân tử của X

b) X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X.

Hướng dẫn:

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Ta có x : y : z  =  = 4 :8 : 1

CTCTĐG : C4H8O

Mx =  2,25 x 32,0 = 72,0 (g/mol)

Vậy CTPT X là : C4H8O

CTCT: 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu