Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10


Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Nội dung thực hành:

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

   Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

  Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

    1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

    2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.