Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 sgk Tiếng Việt lớp 5


câu 1. thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu. Câu 2. lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên

TẬP LÀM VĂN Luyện tập làm báo cáo thống kê

Bài tập 1

Thông kê kết quả học tập trong tháng của em.

Trình bày theo hàng: - Số điểm dưới 5 : 0

-                                                Số điểm từ 5 đến 6 : 1

-                                                Số điểm từ 7 đến 8:4

-                                               Số điểm từ 9 đến 10: 3

Bài tập 2

-     Kẻ bảng thống kê có đủ số cột dọc (ghi điểm số) và dòng ngang (ghi tên học sinh).

Bảng thống kê kết quả học tập (tháng... tổ... )

SỐ thứ tự

Họ và tên

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

1

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng