Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2


Kể về một việc làm tốt của bạn em.

Đề bài

Kể về một việc làm tốt của bạn em.

Gợi ý

1. Em chọn người bạn nào đã làm việc tốt đê kể ?

-   Bạn cùng lớp, trường.

-   Bạn cùng làng, phố, khu tập thể.

2. Em kể về việc làm tốt nào của bạn ?

-  Giúp đỡ bạn học tập tiến bộ.

-  Giúp đỡ người già.

-  Cứu bạn thoát hiểm.

-  Tự vượt khó vươn lên để học giỏi.

3. Bạn em đã làm việc tốt đó như thế nào ?

-   Hoàn cảnh, tình huống dẫn đến việc làm của bạn.

-   Suy nghĩ, hành động, lời nói cụ thể của bạn.

-   Kết quả việc làm của bạn.

4. Trao đổi với các bạn cảm nghĩ của em về việc làm tốt của bạn em.