Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 23 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1


bài 1 đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi bài 2 thống kê số học sinh trong lớp theo yêu cầu

TẬP LÀM VĂN Luyện tập làm báo cáo thống kê

Bài tập 1

a)   Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

-  Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

-   Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

0

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

0

Lẻ

104

1780

                   27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

-

0

- Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi nàm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia - 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia - 130

Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

- Số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên

giữa các triều đại).

Tác dụng của các số liệu thông kê:

-  Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh

-  Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời

 Bài tập 2

Vi     một bảng thống kê:

Tổ

Số học sinh

Nữ

Nam

Khá giỏi

TỔ 1

8

4

4

5

TỔ 2

9

5

4

7

TỔ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

 

.

   

...

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23