Names and addresses - Tên và địa chỉ trang 15 sgk Tiếng Anh 7


1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) 2/ Write. Complete the dialogue. (Viết. Hoàn tất bài đối thoại)

1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 

Cô Liên:  Em họ gì, Hoa?

Hoa     :  D h Phm. Tên lót của em là Th

Cô Liên: Em my tui?

Hoa     : Em 13 tui.

Cô Liên: Em sống ở đâu?

Hoa     : Dạ ở s 12 đường Trn Hưng Đo.

Cô Liên: Cám ơn em. Hoa.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a)   Hoa is talking to Miss Lien.

b)   Her family name is Phạm.

c)   Her middle name is Thị.

d)   She lives at 12 Tran Hung Dao street.

2/ Write. Complete the dialogue. (Viết. Hoàn tất bài đối thoại)

Nga : Who's that?

Lan : That’s Nam.

Nga : No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan : Her name's Hoa. She’s a new student.

Nga : Which class is she in?

Lan : She is in our class — class 7A.

Nga : Where does she live?

Lan : She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga : Where do her parents live?

Lan : They live in Hue.

Nga : She’s tall. How old is she?

Lan : She's 13.

3/ Listen. Then practice with a partner.(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Nam : Bạn sổng ở đâu vậy Hoa?

Hoa : Mình sống ở số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam : Từ nhà bạn đến trường bao xa?

Hoa : Không xa đâu. Chỉ khoảng 1 cây số.

Nam : Bạn đi học bằng gì?

Hoa : Mình đi học bằng xe đạp.

4/ Ask and answer with the partner.

Click tại đây để nghe:

 

(Hỏi và đáp đi với bạn cùng học)

- How far is it from your house to school?

- It’s about 2 kilometers.

a)   How far is it from your house to the market?

- It's about one kilometer and a half.

b)   How far is it from your house to the movie theatre?

- It's about 3 kilometers.

c)  How far is it from your house to the post office?

- It's about 2 kilometers and a hair.

d) How far is it from your house to the bus stop?

- it’s about one kilometer.

5/ Listen and write.(Nghe và viết)

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách)

a)   School - Lan's house: three hundred meters.

b)   Lan's house— post office: only seven hundred meters.

c)   Lan's house — movie theatre: three kilometers.

d)   Post office - movie theatre: two kilometers.

6/ A survey. (Bảng khảo sát)

Click tại đây để nghe:

 

Ask your classmate where he she lives, how far it is from his/ her house to school, and how he/ she goes to school. Then fill in the survey form. (Hỏi một bạn cùng lớp xem bạn ấy sống ở đâu, từ nhà bạn ấy đến trường bao xa và bạn ấy đi học bằng gì. Sau đó điền vào bảng khảo sát này)

You: What's your name?

Your classmate: My name’s Nguyen Thi Hong.

You: Where do you live?

Your classmate: I live at 214 Nguyen Trai street. Ward 2 (phường 2), District 10(quận 10).

You: How far is it from your house to school?

Your classmate: It's about three kilometers.

You: How do you go to school?

Your classmate: I go to school by bicycle.

Name: Nguyen Thi Hong.

Address: 214 Nguyen Trai street, Ward 2. District 5.

Means of transport: by bicycle.

Distance: Three kilometers.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu