Bài 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1


Gạch dưới số mà em chọn:

90. Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu a  3 và b  3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; 3.

b) Nếu a  2 và b  4 thì tổng a + b chia hết cho 4; 2; 6.

c) Nếu a  6 và b  9 thì tổng a + b chia hết cho 6; 3; 9.

Bài giải:

a) Nếu a  3 và b  3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; .

b) Nếu a  2 và b  4 thì tổng a + b chia hết cho 4; ; 6.

c) Nếu a  6 và b  9 thì tổng a + b chia hết cho 6; ; 9.