Bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1


Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho

83. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không:

a) 48 + 56;                                     b) 80 + 17.

Bài giải:

a) Vì 48 \(\vdots\) 8, 56 \(\vdots\) 8 nên (48 + 56) \(\vdots\) 8;

b) Vì 80 \(\vdots\) 8, nhưng 17 '/. nên (80 + 17) '/. 8.