Bài 87 - Trang 43 -Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau.

87. a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

              ;      ;   .

     b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

     c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

     Hướng dẫn giải.

a)  ;   ;   

b) 

c) .

Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.