Bài 87 - Trang 43 -Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau.

87. a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

              ;      ;   .

     b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

     c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

     Hướng dẫn giải.

a)  ;   ;   

b) 

c) .

Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.

Bài viết liên quan