Bài 84 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính:

84. Tính:

a)  ;              b)  ;               c)  ;

d)  ;                e)  ;                   g)  ;

h) .

Hướng dẫn giải.

a)  ;                    b)  ;                            c) -10.

d) -3                           e)                              g) 0 ;

h) .