Bài 84 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính:

84. Tính:

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13}\) ;              b) \(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11}\) ;               c) \(-15:\frac{3}{2}\) ;

d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}\) ;                e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3}\) ;                   g) \(0:\frac{-7}{11}\) ;

h) \(\frac{3}{4}:(-9)\).

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-65}{18}\) ;                    b) \(\frac{44}{7}\) ;                            c) -10.

d) -3                           e) \(\frac{-1}{3}\)                             g) 0 ;

h) \(\frac{-1}{12}\).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu