Bài 86 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

86. TÌm x, biết:

a)                b) .

Hướng dẫn giải.

a)  Từ  suy ra x =  ;

b) Từ  suy ra x =  .