Bài 85 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

85. Phân số  có thể viết dưới dạng thương của hai  phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn:  . Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.

Hướng dẫn giải.

Có nhiều cách viết, chẳng hạn  .