Bài 88 - Trang 43 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật.

88. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là m2, chiều dài là m, tính chu vi của tấm bìa đó.

Hướng dẫn giải.

Trước hết, tính chiều rộng của tấm bìa.

ĐS. m.