Bài 75 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể)

75. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể) :

Hướng dẫn giải.