Bài 77 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính giá trị các biểu thức sau.

77. Tính giá trị các biểu thức sau:

      với ;

      với  ;

     với  ;

Hướng dẫn giải.

Áp dụng tính chất phân phối, rồi tính giá trị biểu thức.

Chẳng hạn, 

Với  , thì 

ĐS.  ; C = 0.