Bài 76 - Trang 39 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí.

76. Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:

   ;

   ;

  .

Hướng dẫn giải.

 .