Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10


Bài 7. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:

Bài 7. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: \({{99757} \over {39}}\) = 2558 nguyên tử.

18O là: \({{204} \over {29}}\) = 5 nguyên tử.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu