Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10


Bài 5. Đồng có hai đồng vị

Bài 5. Đồng có hai đồng vị \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) và \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có :

                     \( \frac{65x+63(100-x)}{100}\)  = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu