Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10


Bài 6. Hiđro có nguyên tử khối là 1,008

Bài 6. Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{1}^{1}\textrm{H}\))? (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) là a:

\( \frac{1(100-a)+2a}{100}\) = 1,008 => a = 0,8; %\( _{1}^{2}\textrm{H}\) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

\( M_{H_{2}O}\) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> Khối lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H20

\( \frac{1.6.10^{23}.2}{18,016}\) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử \( _{1}^{2}\textrm{H}\) chiếm: \( \frac{666.10^{20}.0,8}{100}\)  = 5,325.1020 nguyên tử.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu