Bài 5 trang 148 sgk đại số 10


Bài 5. Tính α, biết:

Bài 5. Tính α, biết:

a) cosα = 1;              b) cosα = -1

c) cosα = 0;               d) sinα = 1

e) sinα = -1;              f) sinα = 0,

Hướng dẫn giải:

a) α = k2π, k ε Z                                       

b) α = (2k + 1)π, k ε Z

c) α = \( \frac{\prod }{2}\) + kπ, k ε Z 

d) α = \( \frac{\prod }{2}\) + k2π, k ε Z

e) α = \( \frac{3\prod }{2}\) + k2π, k ε Z

f) α = kπ, k ε Z

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu