Bài 4 trang 148 sgk đại số 10


Bài 4. Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:

Bài 4. Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:

a) cosα =  và 0 < α < ;             b) sinα = -0,7 và π < α < ;

c) tan α =  và  < α < π;          d) cotα = -3 và  < α < 2π.

Hướng dẫn giải:

a) Do 0 < α <  nên sinα > 0, tanα > 0, cotα > 0

sinα = 

cotα = ; tanα = 

b) π < α <  nên sinα < 0, cosα < 0, tanα > 0, cotα > 0

cosα = -√(1 - sin2 α) = -√(1 - 0,49) = -√0,51 ≈ -0,7141

 tanα ≈ 0,9802; cotα ≈ 1,0202.

c)  < α < π nên sinα > 0, cosα < 0, tanα < 0, cotα < 0 

cosα =  ≈ -0,4229.

 sinα = 

cotα = -

d) Vì  < α < 2π nên sinα < 0, cosα > 0, tanα < 0, cotα < 0

Ta có: tanα = 

 sinα = 
 

 cosα = 

 

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu