Bài 1 trang 148 sgk đại số 10


Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?  

a) -0,7;    b)      c) -√2;          d) 

Hướng dẫn giải:

a) -1 ≤ -0,7 ≤ 1. Có cung α mà sin α = -0,7

b)  > 1. Không có cung α có sin nhận giá trị 

c) Không. Vì -√2 < -1

d) Không. Vì  > 1

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan