Bài 5 trang 122 sgk hoá học 9


Bài 5. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí

Bài 5.  Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a)  Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải:

Số mol hỗn hợp = 0m56 : 22,4 = 0,025 mol; số mol Br2 = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Gọi x, y lần lượt là số mol của etilen và axetilen.

a) Phương trình hoá học:

        C2H4 + Br2 → C2H4Br2

P.ư:  x          x        x (mol)

       C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

P.ư: y          2y        y (mol)

b) Ta có hệ phương trình: ; Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,015

% =  x 100% = 60%;  = 100% - 60% = 40%

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu