Bài 2 trang 122 sgk hoá học 9


Bài 2. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

Bài 2.  Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Lời giải:

a) Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

              C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Thấy ngay số mol Br2 phản ứng = số mol C2H4 = 0,01 mol

\( V_{dd Br_{2}}\) =  \( \frac{0,01}{0,1}\) = 0,1 lit = 100ml

b) Số mol С2H2 = 0,01 mol

             С2H2 + 2Вг2 → C2H4Br

 p.ư:     0,01     0,02     0,01     (mol)

\( V_{dd Br_{2}}\) = \( \frac{0,02}{0,1}\) = 0,2 lit = 200ml

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu