Bài 5 trang 105 sgk hình học 11


Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD...

5. Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) sao cho SA = SC, Sb = SD. Chứng minh rằng:

a) SO ⊥ (α);

b) Nếu trong mặt phẳng (SAB) kẻ SH vuông góc với AB tại H thì AB vuông góc mặt phẳng (SOH).

Hướng dẫn.

(H.3.33)

a) SA = SC và SB = SD mà O là trung điểm của AC và BD => SO ⊥ (ABCD) hay SO ⊥ mp(α).

b) SO ⊥ (ABCD) => SO ⊥ AB mà SH ⊥ AB => AB ⊥ (SOH).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu