Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                                    d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{21}\) .

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}=\frac{1}{3}+\frac{1}{-4}=\frac{1}{3}+\frac{-1}{4}=\frac{4-3}{12}=\frac{1}{12}\) ;

b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}=\frac{-2}{3}+\frac{-3}{5}=\frac{-2.5}{3.5}+\frac{-3.3}{3.5}\)

  \(=\frac{-10+(-9)}{15}=\frac{-19}{15}\).

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}=\frac{-1}{7}+\frac{1}{7}=\frac{0}{7}=0\).

d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{-21}=\frac{-3}{4}+\frac{-5}{7}=\frac{(-3.)7}{4.7}+\frac{(-5).4}{7.4}\)

  \(=\frac{(-3).7+(-5).4}{7.4}=\frac{(-3).7+(-5).4}{28}\)

  \(=\frac{(-21)+(-20)}{28}=\frac{-41}{28}.\)

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu