Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a)  ;                                  b)  ;

c)  ;                                    d)  .

Hướng dẫn giải:

a)  ;

b) 

  .

c) .

d)