Bài 45 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

45. Tìm x, biết:

a)                       b) .

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

ĐS. a)                      b) x = 1.