Bài 45 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

45. Tìm x, biết:

a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)                      b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\).

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

ĐS. a) \(x=\frac{1}{4};\)                     b) x = 1.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu