Bài 46 - Trang 27 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Giá trị của x là số nào trong các số sau.

46. Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a)  ;          b)  ;            c)  ;           d)  ;            e)  ?

Giải.

ĐS. c) x = .