Bài 46 - Trang 27 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Giá trị của x là số nào trong các số sau.

46. Cho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a) \(\frac{-1}{5}\) ;          b) \(\frac{1}{5}\) ;            c) \(\frac{-1}{6}\) ;           d) \(\frac{1}{6}\) ;            e) \(\frac{7}{6}\) ?

Giải.

ĐS. c) x = \(\frac{-1}{6}\).