Bài 42 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a)  ;                            b)  ;

c)  ;                             c)  ;

Hướng dẫn giải.

a)  ;          b)  ;            c)  ;           d)  .