Bài 3 trang 197 sgk Vật lý lớp 10


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và thể tích ban đầu Vcủa vật đó

ΔV = V - V0 = βV0Δt

trong đó β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1..

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu