Bài 6 trang 197 sgk Vật lý lớp 10


Khối lượng riêng của sắt

Khối lượng riêng của sắt ở 8000C bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/ m3.

A. 7,900.103 kg/m3

B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3

D. 7,485.103 kg/m3

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Ρ = ; ρo

=>  =  =  

=> Ρ =  =  = 7,58.103 kg/m3

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu