Bài 21 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Tính tổng của các đơn thức:

Bài 21. Tính tổng của các đơn thức:

 xyz2xyz2;   -xyz2;

Hướng dẫn giải:

Tính tổng của các đơn thức:  xyz2xyz2;   -xyz2 là

 xyzxyz+   (-xyz2) = (  +  - ) xyz= xyz2.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan