Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Tính giá trị của biểu thức

Bài 19. Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:

16x2y5 – 2x3y2 = 16 (\(\frac{1}{2}\))(-1)5 – 2 (\(\frac{1}{2}\))(-1)2

= 16. \(\frac{1}{4}\) .(-1) – 2 . \(\frac{1}{8}\) . 1 = -4 - \(\frac{1}{4}\) = - \(\frac{17}{4}\)

Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3ytại x = 0,5 và y = -1 là - \(\frac{17}{4}\).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu