Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2


Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\frac{5}{3}\)x2y;     xy2;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;     -2 xy2;     x2y;

\(\frac{1}{4}\) xy2;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;     xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:   \(\frac{5}{3}\)x2y;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;       x2y;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;

Nhóm 2:    xy2;      -2 xy2;       \(\frac{1}{4}\) xy2

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu