Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2.


Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

13. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) ;               b)

Bài giải:

a) Từ phương trình thứ nhất ta có  y = . Thế vào y trong phương trình thứ hai:

4x - 5 = 3 ⇔ -7x = -49 ⇔ x = 7.

Từ đó y = 5. Nghiệm của hệ phương trình đã cho là (7; 5)

b) Từ phương trình thứ nhất ta có: x =

Thế vào x trong phương trình thứ hai:

5 . - 8y = 3 ⇔ -14y = -21 ⇔ y =

Từ đó: x = = 3

Vậy hệ phương trình có nghiệm (3; ).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu