Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5


Tính: a) 5,9 : 2 + 13,06; b) 35,04 : 4 - 6,87;

Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

Hướng dẫn giải:

a) 5,9 : 2 + 13,06                                       c) 167 : 25 : 4

= 2,95 + 13,06                                           = 6,68 : 4

= 16,01                                                     = 1,67

b) 35,04 : 4 - 6,87                                      d) 8,76 x 4 : 8

= 8,76 - 6,87                                                = 35,04 : 8

= 1,89                                                         = 4,38

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay