Bài 1 trang 4 SGK Toán 5


Đọc các phân số:

Bài 1. a) Đọc các phân số:

;  ;  ;  ;   .

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Hướng dẫn giải:

a) Năm phần bảy; hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm); chín mươi mốt phần ba mươi tám; sáu mươi phần mười bảy; tám mươi lăm phần nghìn).

b) .