Bài 2 trang 4 SGK Toán 5


Viết các thương dưới dạng phân số:

Bài 2. Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Hướng dẫn giải:

3 : 5 =  ;      75 : 100 = ;     9 : 17 = .