Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10


Cho 20g hỗn hợp bột Mg

Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

  1. 40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g

Hướng dẫn giải:

Chon C

Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2

X mol                x mol     x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Y mol              y mol  y mol

\(\left\{\begin{matrix} 24x + 56y = 20\\ x+y=0,5 \end{matrix}\right.\)

=> x = y = 0,25

\(m_{MgCl_{2}}\) = 0,25 x 95 = 23,75g

\(m_{FeCl_{2}}\) = 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu