Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4 trên 39 phiếu

Cho 20g hỗn hợp bột Mg

Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

  1. 40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g

Hướng dẫn giải:

Chon C

Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2

X mol                x mol     x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Y mol              y mol  y mol

\(\left\{\begin{matrix} 24x + 56y = 20\\ x+y=0,5 \end{matrix}\right.\)

=> x = y = 0,25

\(m_{MgCl_{2}}\) = 0,25 x 95 = 23,75g

\(m_{FeCl_{2}}\) = 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan