Bài 1 trang 10 sgk toán 5


Bài 1. Tính: 6/7 + 5/8, 3/5 - 3/8, 1/4 + 5/6, 4/9 - 1/6.

Bài 1. Tính:

a)  ;     b)  ;       c) ;        d)  .

Bài giải:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)