Từ nhiều nghĩa


(- Trong câu 2, từ chín có nghĩa là số 9, là từ đổng âm (khác hẳn về nghĩa) với từ chín trong các câu 1 và 3.- Từ chín trong các câu 1 và 3 là từ nhiều nghĩa (Lúa ngoài đồng đã chín -» chín có nghĩa là đã đến lúc thu hoạch được. / Nghĩ cho chín rồi hãy nói -> chin có nghĩa là đã suy nghĩ kĩ.))

Câu 1. Trong các từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

a)  Chín

-  Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

-  Tổ em có chín học sinh.

-  Nghĩ cho chín rồi hãy nói.

(- Trong câu 2, từ chín có nghĩa là số 9, là từ đổng âm (khác hẳn về nghĩa) với từ chín trong các câu 1 và 3.

-   Từ chín trong các câu 1 và 3 là từ nhiều nghĩa (Lúa ngoài đồng đã chín -» chín có nghĩa là đã đến lúc thu hoạch được. / Nghĩ cho chín rồi hãy nói -> chin có nghĩa là đã suy nghĩ kĩ.))

b)  Đường

-  Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

-  Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại.

-  Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp.

(- Từ đường trong câu 1 là tên gọi chất kết tinh có vị ngọt, đông âm khác nghĩa với từ đường trong các câu 2 và 3.

-  Từ đường trong câu 2 có nghĩa là đường dây liên lạc (vật nối liền hai đầu).

-  Từ đường trong câu 3 có nghĩa là con đường để mọi người đi lại.)