Từ nhiều nghĩa


(- Trong câu 2, từ chín có nghĩa là số 9, là từ đồng âm (khác hẳn về nghĩa) với từ chín trong các câu 1 và 3.

Câu 1. Trong các từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

a)  Chín

-  Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

-  Tổ em có chín học sinh.

-  Nghĩ cho chín rồi hãy nói.

(- Trong câu 2, từ chín có nghĩa là số 9, là từ đồng âm (khác hẳn về nghĩa) với từ chín trong các câu 1 và 3.

-   Từ chín trong các câu 1 và 3 là từ nhiều nghĩa (Lúa ngoài đồng đã chín - chín có nghĩa là đã đến lúc thu hoạch được. / Nghĩ cho chín rồi hãy nói -> chín có nghĩa là đã suy nghĩ kĩ.))

b)  Đường

-  Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

-  Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại.

-  Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp.

(- Từ đường trong câu 1 là tên gọi chất kết tinh có vị ngọt, đồng âm khác nghĩa với từ đường trong các câu 2 và 3.

-  Từ đường trong câu 2 có nghĩa là đường dây liên lạc (vật nối liền hai đầu).

-  Từ đường trong câu 3 có nghĩa là con đường để mọi người đi lại.)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay