Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ


Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

          ( x ∈ Q, n ∈ N, n> 1)

           n thừa số

Nếu x =   thì 

Quy ước: a^{0} = 1   ( a ∈ N*)

             x^{0} = 1   ( x ∈ Q, x # 0)

2. Tích của hai lũy thừa cùng cơ số

x^{m} . x^{n} = x^{m+ n}   ( x ∈ Q; m, n ∈ N)

3. Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0

x^{m} : x^{n} = x^{m-n}   ( x # 0, m ≥ n) 

4. Lũy thừa của lũy thừa

(x^{m}^)^{n} = x^{m.n}

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan