Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ


Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

          ( x ∈ Q, n ∈ N, n> 1)

           n thừa số

Nếu x =   thì 

Quy ước: a^{0} = 1   ( a ∈ N*)

             x^{0} = 1   ( x ∈ Q, x # 0)

2. Tích của hai lũy thừa cùng cơ số

x^{m} . x^{n} = x^{m+ n}   ( x ∈ Q; m, n ∈ N)

3. Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0

x^{m} : x^{n} = x^{m-n}   ( x # 0, m ≥ n) 

4. Lũy thừa của lũy thừa

(x^{m}^)^{n} = x^{m.n}

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu